Kvalifikácia

 • Rok získania vedeckej hodnosti CSc: 1990 ;

 • Rok získania vedecko - pedagogického titulu Doc.: 1994 ;

 • Aktívna pedagogická prax v odbore po získaní titulu Doc.: 17 rokov ;

Hübners Who is Who

 • P.: vysokoškolský pedagóg, matematik ;

 • F.: Prešovská univerzita v Prešove ;

 • AF.: 080 01 Prešov, Nám. legionárov 3 ;

 • SA.: 080 01 Prešov, Ul. Šmeralova 4872/1 ;

 • N.: Veľký Lipník, 16.09.1953 ;

 • MM.: Anna, rod. Vágašiová; D.: Ing. Dušan (1980), Mgr. Tomáš (1986) ;

 • R.: Peter a Marta, rod. Pješčaková ;

 • VP.: Dr. Ivan Pješčak (1904, prastrýko), československý politik, poslanec Národného zhromaždenia, snemovňa národov, manželka Margita Šafranková (1911) zo šľachtického rodu Görgeyovcov/Gergelyiovcov z Hrhova, Toporca, Lipnika, prof. JUDr. Ján Pješčak (1925, strýko), československý politik, minister spravodlivosti SR, generálny prokurátor Československa, člen korešpondent ČSAV, Peter Mamrilla (1926, otec), riaditeľ Obchodného domu Stará Ľubovňa, ocenený prezidentom Československa za zásluhy v 2. sv. vojne 1964, Ing. Vasil Pješčak (1933, strýko), riaditeľ Uránových závodov a koncernového podniku Uránový priemysel Příbram, doc. Anna Múdra Mamrillová (1933), vysokoškolský pedagóg, teoretický fyzik, pracovník Matematicko - fyzikálnej fakulty UK Bratislava, prof. RNDr. Juraj Mamrilla (1935, bratranec), vysokoškolský pedagóg, matematik, prodekan Matematicko - fyzikálnej fakulty UK Bratislava ;

 • V.: 1968-71 SVŠ Stará Ľubovňa, 1971-76 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, aprobácia matematika - fyzika, od 1981 RNDr., od 1990 CSc. v odbore matematická analýza, od 1994 doc., študijné pobyty, Automobilový inštitút Moskva, prof. Norkin S. B., Dopravný inštitút Moskva, prof. Myškis A. D., Sliezska univerzita Opava, prof. Krupka D. ;

 • K.: 1977-90 Vysoká škola dopravná Žilina, Strojnícko - elektrotechnická fakulta, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra matematiky, asistent, do 1990 odborný asistent, 1991-97 UPJŠ Košice, Pedagogická fakulta Prešov, Katedra matematiky, odborný asistent, vedúci katedry 1995-97, do 1997 docent, od 1997 PU Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied 1997-99, Katedra matematiky, docent, vedúci katedry 1997-98, Filozofická fakulta 1999 - 2004, Inštitút turizmu a hotelového manažmentu, docent, od 2004 Fakulta manažmentu, Katedra kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky, docent, vedúci katedry 2005-08, nadobudnutie práva používať görgeyovský/gergelyiovský šľachtický erb 2009, kandidát do NR SR za stranu Sloboda a solidarita 2010 ;

 • ZZ.: aktívna účasť na rozvoji turizmu, športu, poľovníctva v obci Veľký Lipník, cvičiteľ vodnej turistiky II. tr. 1976, rieka Lipník, vodca rekreačnej plte, rieka Dunajec, cvičiteľ lyžiarskej turistiky II. tr. 1978, pohorie Pieniny a Spišská Magura, rozhodca II. tr. vo futbale 1985, okresné súťaže, člen Československého zväzu telesnej výchovy, tajomník športového klubu Sokol, člen Slovenského poľovníckeho zväzu, predseda poľovníckeho združenia, poľovný revír Červené skalky ;

 • PC.: 7 monografií, Veľký Lipník - kultúrne, duchovné, prírodné a historické dedičstvo 1314 - 2003 (2003); O systémoch kvázilineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu (2004); Rodokmeň rodiny Görgeyovcov/Gergelyiovcov z Lipníka v Zamagurí (2008); On the Systems of First Order Quasi - Linear Differential Equations (2008); Genealogical tree of Marmula’s/ Mamrila’s family from Lipník in Zamagurie (2016); Veľký Lipník - kultúrne, duchovné, prírodné a historické dedičstvo 1314 - 2014 (2016); Genealogical tree of Görgey’s/ Gergelyi’s family from Lipník in Zamagurie (2016); 31 pôvodných vedeckých prác, 11 vysokoškolských učebných textov, 45 citácií, 33 indexov pre Mathematical Reviews, Referatívny žurnál, Scopus, Web of Knowledge, Zentralblatt für Mathematik, revriwer časopisu Mathematical Reviews od 1995, 23 recenzií, World Directory of Mathematicians 1996, 2001, člen Americkej matematickej spoločnosti 2005 - 2011 ;

 • RV.: odznak Vzorný študent, evidenčné číslo 6, Vojenská katedra UK Bratislava 1974, odznak Cvičiteľ lyžiarskej turistiky, evidenčné číslo 172, Slovenská telovýchovná organizácia, Slovenský zväz turistov 1979, čestné uznania, Jednota československých matematikov a fyzikov 1987, Jednota slovenských matematikov a fyzikov 1999, Slovenská genealogicko - heraldická spoločnosť 2010, medaila, Poľovnícke združenie Červené skalky 2020 ;

 • S.: Slovenská numizmatická spoločnosť, evidenčné číslo 969, člen od 1977, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, člen od 1978, krajská pobočka Žilina, tajomník, člen výboru 1984-90, Slovenská matematická spoločnosť, člen ústredného výboru 1990-93, Akademické senáty PU Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied, predseda legislatívnej komisie, PU, predseda ekonomickej komisie, Vedecké rady PU Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied, člen, Fakulta manažmentu, člen, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, člen, PU, člen ;

 • H.: genealógia, vodná doprava, poľovníctvo ;

 • JZ.: poľsky, rusky, nemecky ;

Email: dusan.mamrilla@gmail.com ;

Website: www.mamrilla.sk ;

Prešov, 25.05.2020

Knižné matematické publikácie

 1. Mamrilla, D., Vagaská, A.: Integrálny počet funkcie jednej reálnej premennej a aplikácie, Essox (2002), Prešov, 124 strán, ISBN 80 - 968369 - 3 - 5 ;

 2. Mamrilla, D.: O systémoch kvázilineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu, Essox (2004), Prešov, 66 strán, ISBN 80 - 968369 - 5 - 1 ; SCI (3x) ;

 3. Mamrilla, D.: On the systems of first order quasi - linear differential equations, Tribun EU (2008), Brno, 54 strán, ISBN 978 - 80 - 7399 - 565 - 2 ; Scopus (1x) ;

Skriptá

 1. Ďuriník, J., Krbiľa, J., Mamrilla, D.: Matematika I, Alfa (1982), Bratislava, 488 strán, 63 - 803 - 82 ;

 2. Mamrilla, D. a kol.: Zbierka úloh z matematiky, Exco (1996), Prešov, 72 strán, ISBN 80 - 967433 - 5 - X ;

 3. Machalová, A., Mamrilla, D.: Zbierka riešených úloh z matematiky pre manažmentové odbory, Universum (2000), Prešov, 40 strán, ISBN 80 - 967753 - 7 - 5 ; Scopus (1x) ;

 4. Mamrilla, D.: Diferenciálny počet funkcie reálnej premennej a nekonečné číselné rady, Acta Fac. Phil. Univ. Prešoviensis (2001), Prešov, 56 strán, ISBN 80 - 806805 - 1- 5 ;

 5. Mamrilla, D.: Diferenciálny počet funkcie reálnej premennej a nekonečné číselné rady, Essox (2005), Prešov, 56 strán, ISBN 80 - 968369 - 6 - X ;

 6. Boržíková, J., Mamrilla, D., Vagaská, A.: Pravdepodobnosť. Matematická štatistika, Essox (2009), Prešov, 81 strán, ISBN 978 - 80 - 969810 - 2 - 1 ;

 7. Mamrilla, D.: e1 - Matematika, Prednášky/Semináre, Logika, Derivácie, Číselné rady, Elibrol (2011), Vranov n. Topľou, 65 strán, ISBN 978 - 80 - 89528 - 14 - 1 ;

 8. Mamrilla, D., Vagaská, A. : e2 - Matematika, Prednášky/Semináre, Neurčitý, určitý, nevlastný integrál, Aplikácie, Elibrol (2011), Vranov n. Topľou, 96 strán, ISBN 978 - 80 - 89528 - 15 - 8 ;

 9. Boržíková, J., Mamrilla, D., Vagaská, A.: e3 - Matematika, Prednášky/Semináre, Pravdepodobnosť, štatistika, Elibrol (2011), Vranov n. Topľou, 54 strán, ISBN 978 - 80 - 89528 - 16 - 5 ; Scopus (1x) ;

 10. Mamrilla, D.: Matematická logika, Prednášky/Semináre, Výroková, predikátová, modálna, intuicionistická, trojhodnotová, pravdepodobnostná, Tatra Rafting (2013), Prešov, ISBN 978 - 80 -971303 - 6 - 7 ;

Vedecké články v časopisoch

 1. Mamrilla, D., Norkin, S. B.: Issledovanie oscilljacionnych svojstv sistemy linejnych differenciaľnych uravnenij treťego porjadka s pomoščju uglovych funkcij, Issledovanija po teoriji differenciaľnych uravnenij (1986), 97 - 106, (MADI), Moskva ; RŽ 87:11b320 ; MR 90d:34003 ; SCI (1x) ;

 2. Mamrilla, D.: On Lp - solutions of n - th order nonlinear differential equation, Čas. Pěst. Mat. 113(1988), 363 - 368 ; MR 90: 981878 ; Zbl 672.34013 ;

 3. Mamrilla, D.: A remark on oscillatory properties of the solution of a linear differential system of first order, Práce matematyczno fizyczne 2(1988), 23 - 30, (WSIKP), Radom ;

 4. Mamrilla, D.: O riešeniach nelineárnej diferenciálnej rovnice druhého rádu patriacich do triedy Lp, Práce a štúdie VŠDS 6(1989), 7 - 14 ; MR 92d: 34007 ;

 5. Mamrilla, D.: On solutions of nonlinear differential equation in the class Lp, Práce a štúdie VŠDS 7(1989), 25 - 30 ; MR 92d: 34071 ;

 6. Mamrilla, D.: Lp - riešenia istých nelineárnych diferenciálnych rovníc (II.), Práce a štúdie VŠDS 8(1990), 65 - 70 ; MR 95i: 34013 ;

 7. Mamrilla, D.: On Lp - solutions of certain nonlinear differential equation, Fasciculi Mathematici 22(1991), 71 - 75 ; MR 93g: 34018 ; Zbl 753.34005 ;

 8. Lipková, L., Mamrilla, D.: Ako klasifikovať vedomostnú úroveň žiakov, Technológia vzdelávania 6 I(1993), Únia Didacta Slovaca, 7 - 9 ; Scopus (1x) ;

 9. Mamrilla, D.: On boundedness and oscillatoricity of certain systems differential equations, Fasciculi Mathematici 24(1994), 27 - 35 ; MR 96b: 34044 ; Zbl 797.34033 ; SCI (1x) ;

 10. Kováčik, O., Mamrilla, D.: On solutions in L Rp loc of one type nonlinear differential equation, Fasciculi Mathematici 24(1994), 37 - 42 ; MR 95c: 34086 ; Zbl 797.34004 ;

 11. Mamrilla, D.: Theory of angle functions and some properties of certain nonlinear differential systems, Fasciculi Mathematici 24(1994), 55 - 65 ; MR 96b: 34045 ; Zbl 797.34034 ; SCI (1x) ;

 12. Macura, D., Mamrilla, D.: O systémoch nelineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu s antisymetrickou maticou, Acta Fac. Paed. Univ. Šafarikanae, XXV(1994), 47 - 53 ;

 13. Mamrilla, D.: Transformácia pomocou krivočiarych súradníc a niektoré vlastnosti riešení nelineárnych diferenciálnych systémov - Riešenia systémov lineárnych diferenciálnych rovníc so symetrickou maticou, Acta Fac. Paed. Univ. Šafarikanae, XXV(1994), 55 - 61 ;

 14. Terek, J., Mamrilla, D.: Produkcia siníc a rias pri rôznych veľkostiach ekologicky aktívnych povrchov, Acta Fac. Paed. Univ. Šafarikanae, XXVI(1995), 87 - 90 ;

 15. Breznická, A., Mamrilla, D.: Ohraničenosť a monotónnosť riešení istého nelineárneho diferenciálneho systému, 1. vydanie, Acta Fac. Paed. Univ. Šafarikanae, XXVII(1996), 19 - 23;

 16. Machalova, A., Mamrilla, D.: A remark on solutions of differential equations with maxima, Acta Fac. Human. Nat. Univ. Prešoviensis, XXXI(1999), 13 - 17 ;

 17. Mamrilla, D., Seman, J., Vagaská, A.: On the solutions of the first order nonlinear differential equations, Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics 1(JAMSI), 3(2007), 63 - 70 ;

 18. Mamrilla, D., Kravčáková, G.: Coefficient of Efficiency in Pedagogical and Scientific Work of a Teacher and a Group of University Teachers, 2. vydanie, Communications - Scientific Letters University of Žilina, volume 14, number 1(2012), 61 - 65 ; Scopus ;

 19. Antonyová, A., Mamrilla, D., Vagaská, A.: On the Solutions of the First Order Quasilinear Differential Equations, (working paper) ;

Vedecké články v zborníkoch

 1. Mamrilla, D.: Využitie transformácie do zovšeobecnených polárnych súradníc pri vyšetrovaní oscilatorických vlastnosti istého nelineárneho diferenciálneho systému, Sborník, Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1987, 79 - 84 ;

 2. Mamrilla, D., Breznická, A.: Boundedness and monotonicity of solutions of some nonlinear differential system, 2. vydanie, Proceedings of the conference on ordinary differential equations, FME - University of transport and communications, Žilina 1996, 45 - 49 ; Zbl 911.34031 ;

 3. Mamrilla, D., Macura D.: Asymptotické a oscilatorické vlastnosti riešení istých kvázilineárnych diferenciálnych systémov, Proceedings of the scientific conference with International participation - Informatics and mathematics, FVT - Technická univerzita, Košice 1997, 197 - 202 ;

 4. Mamrilla, D.: O riešeniach kvázilineárnych systémov diferenciálnych rovníc so špeciálnou maticou, Prednášky VI. vedeckej konferencie - Sekcia geometrie, SvF - Technická univerzita, Košice 1997, 116 - 122 ;

 5. Macurová, A., Mamrilla, D.: A Remark on Transformation of certain nonlinear differential systems by means of hyperbolic coordinates, Proceedings of the International Scientific Conference on Mathematics, FEI - Technická univerzita, Košice 2000, 118 - 121 ; MR cmp 1 783 336 ; Zbl 978.34007 ;

 6. Mamrilla, D., Vagaská, A.: O riešeniach istých kvázilineárnych diferenciálnych systémov, Prednášky V. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Informatika a algoritmy, FVT - Technická univerzita, Košice 2002, 120 - 123 ; SCI (1x) ;

 7. Mamrilla, D., Vagaská, A.: O reznej krivke polohovateľného noža, Über die Schnittkurve des Umstellbaren Messers, Proceedings of the 3rd International Conference - Aplimat, Part II, FME - Slovak University of Technology, Bratislava 2004, 671 - 674 ;

 8. Mamrilla, D.: O systémoch dvoch kvázilineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu s antisymetrickou a symetrickou maticou, Proceedings of the 4rd International Conference - Aplimat, Part II, FME - Slovak University of Technology, Bratislava 2005, 93 - 97 ; CPCI-S ; SCI (1x) ;

 9. Košalková, Z., Mamrilla, D.: On the systems of first - order three quasi - linear differential equations, 6th International Conference - Aplimat, Part II, FME - Slovak University of Technology, Bratislava 2007, 197 - 202 ; CPCI-S ;

 10. Vagaská, A., Mamrilla, D., Seman, J.: On the solutions and properties of the first order nonlinear differential equations, Sborník příspěvku, Část 1, 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, KVT - Univerzita obrany, Brno 2007, 380 - 385 ;

 11. Mamrilla, D., Kravčáková, G.: Koeficient efektívnosti pedagogickej a vedeckej práce učiteľa a skupiny učiteľov vysokých škôl, 1. vydanie, Zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č.1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce, FVS - Univerzita P. J. Šafárika, Košice 2010, 314 -321 ;

Vedenie doktorandov

 1. Macurová, A., 2000: O niektorých asymptotických a oscilatorických vlastnostiach kvázilineárnych diferenciálnych systémov. Úspešná dizertačná skúška, obhájená písomná práca a projekt dizertačnej práce, FMFI - Univerzita Komenského, Bratislava, 23 strán ;

Nerecenzované vedecké články

 1. Macura, D., Mamrilla, D.: Asymptotické a oscilatorické vlastnosti riešení nelineárnych diferenciálnych systémov, Prednášky vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Matematika, FEI - Technická univerzita, Košice 1994, 78 - 84 ;

Prednášky na konferenciách

 1. 1986, Poprad: Letná škola z diferenciálnych rovníc, Žilinská univerzita v Žiline ;

 2. 1988, Alšovice: Sústredenie riešiteľov výskumných úloh z diferenciálnych rovníc, ČSAV v Prahe ;

 3. 1994, Herľany: Scientific Conference, Mathematics, Technická univerzita v Košiciach ;

 4. 1996, Poprad: Conference on Ordinary Differential Equations, Žilinská univerzita v Žiline ;

 5. 1997, Herľany: Vedecká konferencia, Aplikácie geometrie v technickej praxi, Technická univerzita v Košiciach ;

 6. 1998, Opava: Prednáškový pobyt, Matematický ústav, Sliezska univerzita v Opave ;

 7. 2002, Prešov: Vedecká konferencia, Informatika a algoritmy, Technická univerzita v Košiciach ;

 8. 2004, Bratislava: International Conference, Aplimat, Slovenská technická univerzita v Bratislave ;

 9. 2005, Bratislava: International Conference, Aplimat, Slovenská technická univerzita v Bratislave ;

 10. 2005, Olomouc: Prednáškový pobyt, Katedra algebry a geometrie, Palackého univerzita v Olomouci ;

 11. 2007, Bratislava: International Conference, Aplimat, Slovenská technická univerzita v Bratislave ;

 12. 2010, Rajecké Teplice: Conference on Differential and Difference Equations and Aplications, Žilinská univerzita v Žiline ;

Knižné nematematické publikácie

 1. Mamrilla, D., Labant, M. a kol.: Veľký Lipník - kultúrne, duchovné, prírodné a historické dedičstvo 1314 – 2003, Ilustrovaná vlastivedná knižná publikácia, Essox (2003), Prešov, 95 strán, ISBN 80 - 968369 - 4 - 3 ;

 2. Mamrilla, D., Vojtaššáková - Erdössyová, M., Šefčík, L.: Genealogical tree of Görgey’s/Gergelyi’s family from Lipník in Zamagurie, Rodokmeň rodiny Görgeyovcov/Gergelyiovcov z Lipníka v Zamagurí, Ilustrovaná vlastivedná knižná publikácia, Essox (2008), Prešov, 108 strán, ISBN 978 - 80 - 969810 - 1 - 4 ;

 3. Mamrilla, D., Thomas, R., Turich Mamrila, M.: Genealogical tree of Marmula’s/ Mamrila’s family from Lipník in Zamagurie, Rodokmeň rodiny Marmulovcov/ Mamrilovcov z Lipníka v Zamagurí, Ilustrovaná vlastivedná knižná publikácia, Tatra Rafting (2016), Prešov, ISBN 978 - 80 - 971303 - 3 - 6 ;

 4. Mamrilla, D., Labant, M. a kol.: Veľký Lipník - kultúrne, duchovné, prírodné a historické dedičstvo 1314 – 2014, Ilustrovaná vlastivedná knižná publikácia, Tatra Rafting (2016), Prešov, ISBN 978 - 80 - 971303 - 1 - 2 ;

 5. Mamrilla, D., Vojtaššáková Erdössyová, M., Šefčík, L.: Genealogical tree of Görgey’s/ Gergelyi’s family from Lipník in Zamagurie, Rodokmeň rodiny Görgeyovcov/ Gergelyiovcov z Lipníka v Zamagurí, Ilustrovaná vlastivedná knižná publikácia, Tatra Rafting (2016), Prešov, ISBN 978 - 80 - 971303 - 5 - 0 ;

Citácie na publikácie 45

Riešené výskumné úlohy

 1. I - 5 - 1/10 Oscilatorické a asymptotické vlastnosti diferenciálnych rovníc a diferenciálnych rovníc s posunutým argumentom, 1981 – 1985. Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc., Žilinská univerzita v Žiline. Priebežná oponentúra: 1982. Záverečná oponentúra 1985 ;

 2. I - 2 - 1/10 Niektoré asymptotické a oscilatorické vlastnosti diferenciálnych rovníc a systémov s posunutým argumentom a obyčajných diferenciálnych rovníc a systémov, 1986 – 1990. Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc., Žilinská univerzita v Žiline. Priebežná oponentúra: 1988. Záverečná oponentúra 1990 ;

 3. A 5/321 - 1 - 1 Asymptotické a oscilatorické vlastnosti diferenciálnych rovníc, (1991) – 1995. Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., Technická univerzita v Košiciach. Záverečná oponentúra 1995 ;

 4. 2/130/92 Ekologicky aktívne povrchy - metodologický princíp hodnotenia krajiny a jej zložiek, 1994 – 1995. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jozef Terek, CSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Záverečná oponentúra 1995 ;

 5. 13/FÚFHPV/96 Asymptotické a oscilatorické vlastnosti riešení systémov nelineárnych diferenciálnych rovníc, 1996 – 1998. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dušan Mamrilla, CSc., Prešovská univerzita v Prešove. Záverečná oponentúra 1998 ;

 6. FÚFF/2003 Lipník - kultúrne, prírodné a historické dedičstvo, (1999) – 2003. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dušan Mamrilla, CSc., Prešovská univerzita v Prešove. Čiastkové výstupy riešenia tejto inštitucionálnej výskumnej úlohy boli publikované v recenzovanej knižnej publikácii ISBN 80 - 968369 - 4 - 3 ;

 7. FÚFF/2003 Aplikácie matematickej analýzy v ekonómii a technike. Riešenia systémov nelineárnych diferenciálnych rovníc, 2003 – (2007). Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dušan Mamrilla, CSc., Prešovská univerzita v Prešove. Čiastkové výstupy riešenia tejto inštitucionálnej výskumnej úlohy boli publikované v recenzovanej knižnej publikácii ISBN 80 - 968369 - 5 - 1 ;

 8. NSRR/2007 Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Špecifický cieľ: Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti, Rámcová aktivita: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov vysokých škôl vrátane podpory kariérneho poradenstva, Názov katedrového projektu: Príprava moderného učebného textu z matematiky - Aplikácie matematických metód v ekonómii a manažmente, 2008 – 2010. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dušan Mamrilla, CSc., Prešovská univerzita v Prešove. Čiastkové výstupy riešenia tejto inštitucionálnej výskumnej úlohy boli publikované v recenzovanej knižnej publikácii ISBN 978 - 80 - 969810 - 2 - 1 ;

 9. VEGA 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce, 2008 – 2010. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Čiastkové výstupy riešenia tejto výskumnej úlohy boli publikované v recenzovaných knižných publikáciách ISBN 978 - 80 - 7399 - 565 - 2; ISBN 978 - 80 - 969810 - 1 - 4; ISBN 978 - 80 - 7097 - 847 - 4 ;

Mathematical Reviews 23

Odborné posudky 29

Členstvo v organizáciách

1. Americká matematická spoločnosť ;

Vlastná vedecká škola

 1. Predmetom skúmania sú asymptotické a oscilatorické vlastností riešení systému nelineárnych diferenciálnych rovníc, vyšetrované aplikáciou krivočiarych súradníc. Osobitná pozornosť je venovaná riešeniam systému dvoch, troch kvázilineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu s antisymetrickou (polárne, sférické súradnice), alebo symetrickou (hyperbolické, cylindrické súradnice) maticou. Okrem teoretických poznatkov sú cenným výsledkom skúmania nelineárnej problematiky explicitne vyjadriteľné riešenia kvázilineárneho diferenciálneho systému, ktorého matica má rovnaké prvky na hlavnej diagonále. Dosiahnuté výsledky možno aplikovať v technickej praxi pri konštrukcii noža na krájanie materiálov a v kinematike hmotného bodu v nehomogénnom silovom poli. Medzi reprezentantov vlastnej vedeckej školy zaraďujem participujúcich kolegov a kolegyne: RNDr. Anna Breznická, Doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD., z Pedagogickej fakulty PU v Prešove; PaedDr. Anna Macurová, PhD., PaedDr. Anna Vagaská, PhD., z Fakulty výrobných technológií v Prešove TU v Košiciach; Mgr. Anna Machalová, Mgr. Dušan Macura, PhD., z Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove; PaedDr. Anna Antonyová, PhD., RNDr. Ján Seman, CSc., z Fakulty manažmentu PU v Prešove. Táto vedecká škola je kontinuálnym pokračovaním medzinárodnej školy zameranej na skúmanie lineárnej problematiky (1986), reprezentovanej profesorom Simom Borisovičom Norkinom z Moskvy, profesorom Pavlom Marušiakom zo Žiliny, profesorom Jozefom Moravčíkom zo Žiliny.

Ďalšie odborné prehľady

 1. Vykonanie štátnej rigoróznej skúšky v študijnom odbore „Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: teória vyučovania matematiky“ na Matematicko - fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a priznanie titulu doktor prírodovedy - v skratke „RNDr.“ dňom 19.11.1981 ;

 2. Externá ašpirantúra na Matematicko - fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením školiteľa profesora Pavla Marušiaka zo Žilinskej univerzity v Žiline. Udelenie vedeckej hodnosti kandidát fyzikálno - matematických vied - v skratke „CSc.“ na základe výsledku obhajoby vo vednom odbore „11 - 04 - 9 Matematická analýza“, ktorá sa konala dňa 6.4.1990 ;

 3. Habilitačné pokračovanie na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, predsedom habilitačnej komisie bol Prof. RNDr. Pavol Marušiak, DrSc., názov habilitačnej práce: Asymptotické a oscilatorické vlastnosti riešení istých nelineárnych diferenciálnych rovníc a systémov. Vymenovanie za docenta - v skratke „Doc.“ pre odbor „11 - 04 - 9 Matematická analýza“ dňom 1.9.1994 ;

 4. Získanie funkčného miesta docenta pre študijný odbor Ekonomika a manažment podniku - študijný program Manažment turizmu a hotelierstva Filozofickej fakulty / Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2003 – 2008 ;

 5. Získanie funkčného miesta docenta pre študijný program 3.3.15 Manažment Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2008 – 2011 ;

 6. Ocenenie, Praha: Čestné uznanie udelené jubilejným zjazdom Jednoty československých matematikov a fyzikov, 1987 ;

 7. Študijný pobyt, Moskva: Automobilový inštitút /MADI/ u profesora S. B. Norkina na Katedre matematiky, 1987 ;

 8. Študijný pobyt, Moskva: Inštitút dopravy a spojov /IITS/ u profesora A. D. Myškisa na Katedre matematiky, 1988 ;

 9. Recenzent časopisu Mathematical Reviews, 1995 – 2014 ;

 10. Zaradenie do slovníka World Directory of Mathematicians: 1996 - Slovakia ;

 11. Študijný a prednáškový pobyt, Opava: Sliezska univerzita u profesora D. Krupku na Oddelení globálnej analýzy Matematického ústavu Filozoficko - Prírodovedeckej fakulty, 1998 ;

 12. Ocenenie, Nitra: Čestné uznanie udelené zjazdom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, 1999 ;

 13. Zaradenie do slovníka World Directory of Mathematicians: 2001 - Slovakia ;

 14. Študijný a prednáškový pobyt, Olomouc: Univerzita Palackého u profesora D. Krupku na Katedre algebry a geometrie Prírodovedeckej fakulty, 2005 ;

 15. Členstvo v American Mathematical Society, 2005 – 2011, 2014 ;

 16. Školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore: Matematická analýza (UK v Bratislave), Aplikovaná matematika (ŽU v Žiline), Manažment (PU v Prešove) ;

 17. Ocenenie, Martin: Čestné uznanie udelené Slovenskou genealogicko - heraldickou spoločnosťou, 2010 ;

 18. Tajomník a člen výboru žilinskej pobočky Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, 1984 – 1990 ;

 19. Člen ústredného výboru Slovenskej matematickej spoločnosti za predsedníctva doktora V. Burjana a profesora T. Šaláta, 1990 – 1993 ;

 20. Vedúci Katedry matematiky Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1995 – 1996 ;

 21. Vedúci Katedry matematiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 1997 – 1998 ;

 22. Člen vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 1997 – 2000 ;

 23. Člen habilitačnej komisie vo vednom odbore Aplikovaná matematika na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pre habilitáciu na docenta RNDr. Dušana Knežu, CSc., 1998 ;

 24. Člen vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 1998 – 2000 ;

 25. Člen redakčnej rady časopisu Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, matematika - fyzika, 1999 ;

 26. Člen habilitačnej komisie vo vednom odbore Teória vyučovania matematiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre habilitáciu na docenta PaedDr. Vladimíra Strečka, CSc., 1999 ;

 27. Člen vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, 2000 – 2002 ;

 28. Vedúci Katedry kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2005 – 2008 ;

 29. Člen vedeckej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2005 – 2008

 30. Člen expertnej skupiny pre rozvoj a realizáciu regionálnych inovačných stratégií v Prešovskom samosprávnom kraji, 2006 ;

 31. Kogarant študijného programu na FM (Manažment terciárnej sféry) v študijnom odbore 3.3.15 Manažment (Doktorandský stupeň), 2006 – 2008 ;

 32. Kogarant habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na FM (Manažment terciárnej sféry) v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, 2006 – 2008 ;

 33. Posudzovanie projektov, evidencia Ministerstva školstva SR, komisia KEGA: a/(Doc. RNDr. Ondrej Kováčik, CSc.), b/(RNDr. Božena Dorociaková, PhD.), c/013TUKE-4/2010 (RNDr. Erika Fechová, PhD.), d/001UJS-4/2011 (RNDr. Peter Csiba, PhD.), e/088ŽU-4/2011 (Doc. RNDr. Ondrej Kováčik, CSc.), f/011UKF-4/2011 (RNDr. Kitti Vidermanová, PhD.), g/056STU-4/2012 (Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.), h/057ŽU-4/2012 (Doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.), i/018STU-4/2014 (Implementácia e - learningu na zvýšenie úrovne vedomostí zo stredoškolskej matematiky v prostredí vysokých škôl s technickým zameraním)

Ďalšie autorské aktivity

 1. Mamrilla, D.: Záľuba na bystrej vode. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 15, Stará Ľubovňa, 20.4.1979 ;

 2. Mamrilla, D.: Výlet do minulosti. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 18, Stará Ľubovňa, 11.5.1979 ;

 3. Mamrilla, D.: Rieky v zajatí kanoistov. Likvidovať plaveckú negramotnosť. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 23, Stará Ľubovňa, 14.6.1979 ;

 4. Mamrilla, D.: Symbol športového priateľstva. Štart na vode. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 27, Stará Ľubovňa, 13.7.1979 ;

 5. Mamrilla, D.: Reportáž z plavby družby. Vodácka zručnosť. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 29, Stará Ľubovňa, 3.8.1979 ;

 6. Mamrilla, D.: Pochod za zdravím. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 32, Stará Ľubovňa, 23.8.1979 ;

 7. Mamrilla, D.: Vodáci dolu prúdom. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 36, Stará Ľubovňa, 21.9.1979 ;

 8. Mamrilla, D.: Do videnia na XI. ročníku Plavby družby. V žiari reflektorov ... Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 37, Stará Ľubovňa, 28.9.1979 ;

 9. Mamrilla, D.: V dravom prúde poľských riek. Ľubovnianske noviny, Ročník V, Číslo 41, Stará Ľubovňa, 26.10.1979 ;

 10. Mamrilla, D.: „Lipničianka“. Krásy Slovenska, Ročník LVI, Číslo 11, Bratislava 1979, 502 - 503 ;

 11. Mamrilla, D.: Športové hnutie v Zamagurí. Pochvalne a kriticky. Ľubovnianske noviny, Ročník VI, Číslo 16, Stará Ľubovňa, 18.4.1980 ;

 12. Mamrilla, D.: Športové ozveny zo Zamaguria. Ľubovnianske noviny, Ročník X, Číslo 3, Stará Ľubovňa, 19.1.1984 ;

 13. Mamrilla, D.: O futbale trochu kriticky. Ľubovnianske noviny, Ročník XI, Číslo 23, Stará Ľubovňa, 6.6.1985 ;

 14. Mamrilla, D.: V Lesnici si pripomenuli 10. výročie založenia TJ Dunajec. Športovci majú zelenú. Ľubovnianske noviny, Ročník XII, Číslo 33, Stará Ľubovňa, 21.8.1986 ;

 15. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): Včelárov pomocník. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 67, Číslo 6, Bratislava 2015, 16 ;

 16. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): Čertovská poľovačka. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 67, Číslo 8, Bratislava 2015, 16 ;

 17. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): S medveďom na jeleňa. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 67, Číslo 11, Bratislava 2015, 48 ;

 18. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): Za diviakom na saniach. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 67, Číslo 12, Bratislava 2015, 24 ;

 19. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): Zima na Hutiskách. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 68, Číslo 2, Bratislava 2016, 16 ;

 20. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): Jar na Hutiskách. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 68, Číslo 4, Bratislava 2016, 20 ;

 21. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): Pytliak od mlyna. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 68, Číslo 8, Bratislava 2016, 16 ;

 22. Mamrilla, D. (Chatár Bartek): Leto na Hutiskách. Poľovníctvo & rybárstvo, Ročník 69, Číslo 8, Bratislava, 2017, 20 ;

 23. Mamrilla, D.: Činnosť pobočky JSMF v Žiline za obdobie apríl 1984 - január 1987, In Zo života pobočky v Žiline, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina 1987, 5 - 10 ;

 24. Mamrilla, D.: Pobočka Žilina, In Sjezdový sborník, Jednota československých matematiků a fyziku, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Praha 1987, 131 - 133 ;

 25. Mamrilla, D.: Činnosť pobočky JSMF v Žiline za obdobie január 1987 - december 1989, In Zo života pobočky v Žiline, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina 1990, 7 - 13 ;

 26. Mamrilla, D., Prídavková, A.: O riešeniach istého lineárneho diferenciálneho systému, Summer School 96, SjF - Žilinská univerzita, Žilina 1996, 9 (Abstrakt) ;

 27. Mamrilla, D.: Vzory príkladov na prijímacie skúšky z matematiky, MIF 12(1998), Metodické centrum, 63 - 64 ;

 28. Mamrilla, D.: Prijímacie skúšky z matematiky na FHPV PU, MIF 15(1999), Metodické centrum, 51 ;

 29. Mamrilla, D.: Prijímacie skúšky z matematiky na ITHM PU, MIF 18(2001), Metodické centrum, 71 - 72 ;

 30. Mamrilla, D., Vagaská, A.: O reznej krivke polohovateľného noža, Über die Schnittkurve des Umstellbaren Messers, Book of Abstracts of the 3rd International Conference - Aplimat, FME - Slovak University of Technology, Bratislava 2004, 59 (Abstrakt) ;

 31. Mamrilla, D.: O systémoch dvoch kvázilineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu s antisymetrickou a symetrickou maticou, Book of Abstracts of the 4rd International Conference - Aplimat, FME - Slovak University of Technology, Bratislava 2005, 64 (Abstrakt) ;

 32. Košalková, Z., Mamrilla, D.: On the systems of first - order three quasi - linear differential equations, Book of Abstracts, 6th International Conference - Aplimat, FME - Slovak University of Technology, Bratislava 2007, 67 (Abstrakt) ;

 33. Mamrilla, D.: Spomienky docenta Mamrillu ... na profesora Moravčíka, In Furčáková, M., Čižmár, J.: Život a dielo profesora Moravčíka a profesora Marušiaka, FPV - Žilinská univerzita, Žilina 2008, 172 ;

 34. Mamrilla, D.: Spomienky docenta Mamrillu ... na profesora Marušiaka, In Furčáková, M., Čižmár, J.: Život a dielo profesora Moravčíka a profesora Marušiaka, FPV - Žilinská univerzita, Žilina 2008, 173 ;

 35. Antonyová, A., Mamrilla, D., Vagaská, A.: On the Solutions of the First Order Nonlinear Differential Equations, Book of Abstracts of the Conference on Differential and Difference Equations and Aplications, FS - University of Žilina, Rajecké Teplice 2010, 6 (Abstrakt) ;

Vedenie kvalifikačných prác 91