04. Logika, derivácie, číselné rady.pdf

Uvádzame základné poznatky o priebehu funkcie jednej reálnej premennej /definičný obor, body nespojitosti, párnosť, nepárnosť, periodičnosť, nulové body, monotónnosť, stacionárne body, lokálne extrémy, inflexné body, konvexnosť, konkávnosť, asymptoty grafu funkcie/ a nekonečných číselných radov /súčet, absolútna a relatívna konvergencia, kritériá konvergencie/.

05. Neurčitý, určitý, nevlastný integrál.pdf

Uvádzame základné poznatky o integrálnom počte funkcie jednej reálnej premennej /primitívna funkcia, metódy integrovania, Newton - Leibnizova formula, Riemannov integrál, konvergencia nevlastných integrálov, stredovosť aditívnej funkcie intervalu, obsahy rovinných útvarov, objemy rotačných telies, plášte rotačných telies, fyzikálne aplikácie/.

06. Pravdepodobnosť, štatistika.pdf

Uvádzame kombinatoriku /kombinácie bez opakovania, variácie bez opakovania, variácie s opakovaním, permutácie bez opakovania/, teóriu pravdepodobnosti /klasická, geometrická, podmienená, zložená, úhrnná, úplná/, náhodnú premennú /opakovanie náhodných pokusov, rozdelenie pravdepodobnosti, číselné charakteristiky polohy a variability, diskrétne rozdelenia binomické, Poissonovo, geometrické, spojité normálne rozdelenia/, matematickú štatistiku /spracovanie základného súboru, spracovanie výberového súboru, intervaly spoľahlivosti pre parametre spojitého normálneho rozdelenia, testy hypotéz o parametroch spojitého normálneho rozdelenia, test normality výberového súboru, regresné krivky/.


07. Výroková, predikátová logika.pdf

Uvádzame stručný prehľad logiky výrokovej, predikátovej, modálnej, intuicionistickej, trojhodnotovej a pravdepodobnostnej s akcentom na teóriu množín ako východiskovú platformu /číselné množiny, výroková logika a množinové diagramy, prirodzené, deduktívne a induktívne usudzovanie, axiomatické systémy výrokovej logiky, aplikácie výrokovej logiky, operátory predikátového počtu, subjekt - predikátová logika (aristotelovská), karteziánsky súčin množín, pravidlá a zákony predikátovej logiky, aplikácie predikátovej logiky, moderné logiky, aplikácie moderných logík v spoločenskej, technickej, prírodovednej praxi/.

08. Kvázilineárne diferenciálne systémy.pdf

Aplikáciou polárnych, hyperbolických, sférických a cylindrických súradníc sú nachádzané niektoré asymptotické a oscilatorické vlastnosti netriviálnych riešení systémov dvoch a troch kvázilineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu. Na dve rovnice boli uplatnené polárne súradnice /projekcia integrálnej krivky v smere časovej osi do roviny je pretínaná systémom koncentrických kružníc/ a hyperbolické súradnice /projekcia je pretínaná systémom rovnoosových hyperbol/. Na tri rovnice boli uplatnené sférické súradnice /projekcia integrálnej krivky v smere časovej osi do priestoru je pretínaná systémom koncentrických guľových plôch/ a cylindrické súradnice /projekcia je pretínaná systémom kvadratických valcových plôch, ktorých určujúcimi krivkami sú kružnice alebo rovnoosové hyperboly/. Aplikáciou modifikovanej metódy vlastných čísel a vlastných vektorov, známej predovšetkým z teórie systémov lineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu s konštantnými koeficientmi, sú nachádzané nové poznatky o kvantitatívnych vlastnostiach riešení systémov dvoch a troch kvázilineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu, ak matica systému je po blokoch antisymetrická alebo symetrická.